Program

1.KIERUNEK PRACY NA ROK SZKOLNY 2017/2018.
,, W kręgu sztuki – dziecięca radość tworzenia”

2. PRIORYTET NA NOWY ROK SZKOLNY

Nasz wychowanek prezentuje zaangażowaną postawę wobec otaczającego świata, jest wrażliwy na jego piękno.

Nasz wychowanek przejawia twórczą postawę, zdolną do interpretowania otaczającej rzeczywistości.

Nasz wychowanek przygotowany jest do uczestnictwa w życiu kulturalnym, odbioru sztuki, muzyki, teatru.

Nasz wychowanek przejawia zainteresowania matematyczne i przyrodnicze.

3. GŁÓWNE ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

Stwarzanie sytuacji do rozwijania aktywności plastycznej.

Umożliwianie przeżywania i wyrażania różnych stanów emocjonalnych.

Kształtowanie umiejętności matematycznych, również w oparciu o innowacyjne metody pracy.

Rozwijanie aktywności przyrodniczej poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.