Kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Rut­kow­ska – nauczy­ciel dyplomowany,

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Fil­brandt Domi­nika – nauczy­ciel kontraktowy.

Hejza Bar­bara – nauczy­ciel mianowany,

Inglot Mał­go­rzata – nauczy­ciel dyplomowany.

Jara Elż­bieta — nauczy­ciel dyplomowany.

Mikuć Anna — nauczy­ciel dyplomowany,

Pana­siuk Mie­czy­sława — nauczy­ciel mianowany.

Przy­mus Miro­sława — nauczy­ciel kontraktowy.

Runge Gajew­ska Iza­bela — nauczy­ciel mianowany,

Suchecka Jadwiga — nauczy­ciel dyplomowany.

Toma­sik Anna – kate­cheta, nauczy­ciel dyplomowany.

Tren­tau Macie­jew­ska Ewe­lina — nauczy­ciel kontraktowy,

LOGOPEDA.

Kuskow­ska Anna – nauczy­ciel mianowany.

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI.

Gał­kow­ska Maria – spe­cja­li­sta d/s żywienia.

Wal­ko­wiak Ewa – spe­cja­li­sta d/s kadr.

Paluch Kar­bo­wiak Wie­sława – główny księgowy.

PRACOWNICY OBSŁUGOWI.

Bia­łecka Ewa – pomoc kuchenna.

Gębka Mał­go­rzata – pra­cow­nik obsługi.

Gra­bow­ska Joanna – pra­cow­nik obsługi.

Hadała Dorota – pra­cow­nik obsługi.

Jani­szew­ska Renata – kucharz.

Kościo­łow­ska Ilona – pomoc nauczyciela.

Kruk Maria – pomoc nauczyciela.

Lewan­dow­ska Kry­styna – pra­cow­nik obsługi.

Łęgow­ska Jolanta – pra­cow­nik obsługi.

Micha­łow­ski Sła­wo­mir – pra­cow­nik obsługi.