Kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Rut­kow­ska – nauczy­ciel dyplomowany,

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Bryczkowska Domi­nika – nauczy­ciel mianowany

Hejza Bar­bara – nauczy­ciel mianowany

Inglot Mał­go­rzata – nauczy­ciel dyplomowany

Jara Elż­bieta — nauczy­ciel dyplomowany

Mikuć Anna — nauczy­ciel dyplomowany

Pana­siuk Mie­czy­sława — nauczy­ciel dyplomowany

Przy­mus Miro­sława — nauczy­ciel kontraktowy

Runge Gajew­ska Iza­bela — nauczy­ciel dyplomowany

Suchecka Jadwiga — nauczy­ciel dyplomowany

Toma­sik Anna – kate­cheta, nauczy­ciel dyplomowany

Tren­tau Macie­jew­ska Ewe­lina — nauczy­ciel mianowany

Darul Marianna  – nauczyciel mianowany

LOGOPEDA.

Kuskow­ska Anna – nauczy­ciel dyplomowany

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI.

Gał­kow­ska Maria – spe­cja­li­sta d/s żywienia

Wal­ko­wiak Ewa – spe­cja­li­sta d/s kadr

PRACOWNICY OBSŁUGOWI

Bia­łecka Ewa – pomoc kuchenna

Zielińska Ewa – pra­cow­nik obsługi

Gra­bow­ska Joanna – pra­cow­nik obsługi

Hadała Dorota – pra­cow­nik obsługi

Jani­szew­ska Renata – kucharz

Kościo­łow­ska Ilona – pomoc nauczyciela

Lewan­dow­ska Kry­styna – pra­cow­nik obsługi

Łęgow­ska Jolanta – pra­cow­nik obsługi

Micha­łow­ski Sła­wo­mir – pra­cow­nik obsługi