Kalendarium

UROCZYSTOŚCI

 

WRZESIEŃ

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku.

 

PAŹDZIERNIK

Paso­wa­nie na przedszkolaka

Spo­tka­nie z policjantem

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

Prze­gląd pio­senki przyrodniczo-ekologicznej

 

LISTOPAD

Prze­gląd inter­pre­ta­cji wier­szy o tema­tyce przy­rod­ni­czej

Andrzejki

 

GRUDZIEŃ 

Mikołajki

Choinka

 

STYCZEŃ 

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

 

MARZEC 

Powi­ta­nie wio­sny

 

KWIECIEŃ 

Dzień Ziemi

 

MAJ 

Święto Nie­za­po­mi­najki

Mię­dzy­przedsz­kolny Kon­kurs „Zabawy i Łami­główki”

Dzień Mamy i Taty

 

CZERWIEC 

Dzień Dziecka

Kon­kurs spraw­no­ściowy dla grup młod­szych i star­szych

Zakoń­cze­nie roku

Festyn przedszkolny