Program

EKO – PRZEDSZKOLAK DOBRZE WIE JAK ZDROWO JEŚĆ I RUSZAĆ SIĘ

 

PRIORYTET NA ROK SZKOLNY 2016–2017:

Nasz wycho­wa­nek rozu­mie potrzebę ruchu dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu, chęt­nie uczest­ni­czy w zaba­wach, grach i zaję­ciach rucho­wych prze­ja­wia w nich twór­czą inicjatywę. 

 

GŁÓWNE ZADANIA NA ROK 2016–2017:

 1. Two­rze­nie warun­ków sprzy­ja­ją­cych spon­ta­nicz­nej i zor­ga­ni­zo­wa­nej aktyw­no­ści rucho­wej dziecka.
 2. Umoż­li­wie­nie udziału w grach, zaba­wach rucho­wych i gimnastyce.
 3. Wspie­ra­nie dzia­łań twór­czych w aktyw­no­ści ruchowej.
 4. Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy o zdro­wym stylu życia, oce­nia­nie zacho­wań słu­żą­cych i zagra­ża­ją­cych zdrowiu.
 5. Kształ­to­wa­nie nawy­ków higie­nicz­nych i zacho­wań prozdrowotnych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Prze­ka­za­nie dzie­ciom pod­sta­wo­wych wia­do­mo­ści o eko­sys­te­mach, obiek­tach i zja­wi­skach przy­rod­ni­czych wystę­pu­ją­cych w naj­bliż­szej okolicy.
 2. Dostar­cza­nie dzie­ciom wia­do­mo­ści na temat przy­czyn zanie­czysz­cza­nia wody, powie­trza, gleby i lasów oraz spo­so­bów zapo­bie­ga­nia tym za roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy na temat recy­klingu i wyko­rzy­sta­nia surow­ców wtórnych.
 3. Pogłę­bia­nie wia­do­mo­ści na temat roślin i zwie­rząt żyją­cych na Ziemi.
 4. Stwa­rza­nie oka­zji do bez­po­śred­nich kon­tak­tów z przy­rodą i obser­wa­cji zja­wisk przyrodniczych.
 5. Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści dostrze­ga­nia piękna przyrody.
 6. Kształ­to­wa­nie przy­ja­znego sto­sunku do roślin i zwierząt.
 7. Kształ­to­wa­nie pod­sta­wo­wych zasad ochrony przyrody.
 8. Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści racjo­nal­nego korzy­sta­nia z odna­wial­nych i nie­od­na­wial­nych zaso­bów  przyrody.
 9. Kształ­to­wa­nie poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za stan śro­do­wi­ska przyrodniczego.
 10. Zro­zu­mie­nie zależ­no­ści pomię­dzy sta­nem natu­ral­nego śro­do­wi­ska a  zdro­wiem i samo­po­czu­ciem wła­snym i innych ludzi obec­nie oraz w przyszłości.
 11. Roz­wi­ja­nie zdol­no­ści wła­ści­wego reago­wa­nia na nisz­cze­nie śro­do­wi­ska przez rówie­śni­ków i  dorosłych.
 12. Roz­wi­ja­nie aktyw­nych form wypo­czynku na łonie przyrody.
 13. Włą­cza­nie się w akcje orga­ni­zo­wane przez inne insty­tu­cje mające na celu roz­wi­ja­nie świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej i społecznej.

 

EKO – PRZEDSZKOLAK DOBRZE WIE JAK ZDROWO JEŚĆ I RUSZAĆ SIĘ